Sbor dobrovolných hasičů Jivany

Říká se, že pro člověka je oheň dobrý sluha, ale zlý pán. Tak se stalo, že někdy hořelo více, než člověk potřeboval a jako příklad vzpomeňme požár, který vypukl 18. října 1791 v Libuni a shořelo 18 stavení. Proto byl nutno se proti ohni chránit. V šedesátých letech 19. století tak začíná v českých zemích období dobrovolné požární ochrany. V roce 1864 je ve Velvarech založen první český dobrovolný hasičský sbor. Dne 25. května 1876 je pak vydán zákon o požární ochraně a hasičská myšlenka se dostává i do malých vesnic. V našem okolí je nejprve založen dobrovolný hasičský sbor v Rovensku p. Tr. v roce 1882, v Libuni v roce 1884, v Hrdoňovicích v roce 1887, v Újezdě pod Troskami v roce 1888 (do roku 1889 se obec jmenovala Újezd Skalský), v Libunci v roce 1890, v Semínově Lhotě v roce 1891, v Holenicích v roce 1897 a v Jivanech v roce 1899.

Ještě před založením dobrovolného hasičského sboru v Jivanech je v roce 1895 zakoupena obcí ruční čtyřkolová stříkačka a je zřízen „prozatimní hasičský sbor“. Byl to však sbor neorganizovaný, bez výcviku a velení. Tento „prozatimní hasičský sbor“ se účastní hašení požárů a začíná se stále hlasitěji hovořit o založení organizovaného dobrovolného hasičského sboru v Jivanech. Tento názor také podpořila účast „prozatimního hasičského sboru“ při požáru Františka Kořínka v Holenicích čp. 16 dne 4. listopadu 1899. Po tomto požáru je zřízen komitét pro založení sboru dobrovolných hasičů, který svolal do místního hostince Petra Jandy na den 19. listopadu 1899 ustavující schůzi sboru dobrovolných hasičů v Jivanech. Na této ustavující schůzi jsou schváleny stanovy, provedena volba funkcionářů a sbor zahájil činnost. Nově založený sbor je začleněn do hasičské župy č. 54 Okolí Trosek a Kozákova.

V roce 1900 žije v Jivanech 179 obyvatel ve 34 domech. Dne 16. května 1900 je pořízena výstroj a výzbroj za 143 zl. a 19 kr. Tato částka byla uhrazena z obecního rozpočtu. Dne 10. června 1900 se pak konala v libuňském kostele slavnostní mše za hasičský sbor Jivany. Sbor také poprvé zasahoval při požáru v Jivanech u vdovy Šťastné 19. června 1900. V roce 1900 se provádí i úprava hasičské kolny pro stříkačku. U sboru se začíná rozvíjet také kulturní činnost. Bala založena hasičská knihovna, která má 7 spisů odborných a dva spisy zábavné. Od roku 1901 sbor odebírá odborný časopis Hasičské rozhledy a 6. ledna 1901 se konal v hostinci Petra Jandy první hasičský ples.

Dne 18. října 1903 byl zahájen provoz na trati Jičín – Turnov. Slavnostní vlak je vypraven z Jičína a zastavil na všech zastávkách, kterými projížděl. Všude byla výzdoba a spolky nastoupily v uniformách. Na zastávce Holenice-Jivany promluvil ke všem zúčastněným starosta obce Holenice Jan Bláha a následně JUDr. Klouček z Jičína jako zástupce družstva pro stavbu této dráhy. V roce 1906 otvírá na této zastávce Petr Janda nový hostinec. V témže roce vzniká při sboru i odbor pohřební pokladny. Následující období je pro sbor velmi významné. Pořádá cvičení, účastní se hašení požárů nejen v obci, ale i v okolí. Každoročně se v hojném počtu účastní župních sjezdů a hasičských slavností v okolí, pořádá hasičské plesy a 3. srpna 1913 se účastní odhalení pomníku Svatopluka Čecha v Rovensku pod Troskami.

V roce 1910 se Jivany oddělily od Holenic a vytvořily samostatnou obec, jejímž prvním starostou se stal Josef Kožený. V tomto roce je v Jivanech 13 koní, 123 hovězího dobytka, 22 koz, 27 vepřů, 19 včelstev, 370 slepic, 28 hus a 3 kachny. Většina obyvatel se živí zemědělstvím a sadařstvím. V obci se také provozuje broušení kamenů. Je zde hostinec, mlýn, smíšený obchod a další drobné živnosti. Největší událostí v obci bylo pořádání župního hasičského sjezdu župy Okolí Trosek a Kozákova. Sjezd se konal za pěkného počasí 14. července 1912, zúčastnilo se ho tehdy 263 hasičů a 44 hostů. Jako řečník tehdy vystoupil Josef Brázda.

V roce 1914 se buduje silnice z Holenic do Libuně procházející přes Jivany. Hlavní událostí roku 1914 je však vypuknutí 1. světové války, které ovlivnilo i život v naší obci. Je utlumena spolková činnost a 11 členů sboru nastupuje vojenskou službu. Útrapy války trvají až do roku 1918. Dne 28. října 1918 je vyhlášena Československá republika. Tato správa je uvítána v Jivanech s velkým nadšením a v horní části obce je zasazena lípa „Svobody“. Obnovuje se opět činnost sboru a navazuje se na předválečné tradice. Sbor se účastní župních sjezdů, které byly po válce obnoveny. Jsou odhalovány pomníky padlých v okolních obcích a oživuje se kulturní činnost.

V roce 1922 proběhla mezi několika pokrokovými lidmi v naší obci myšlenka, aby byl sborem dobrovolných hasičů založen divadelní kroužek. Dne 5. března 1923 se koná u velitele a toho času i starosty obce Josefa Šimka ustavující schůze divadelního kroužku za účasti 26 členů. Je zakoupeno jeviště za 1.550,- Kč a hostinský František Brouček propůjčuje sboru hostinec pro sehrání divadelních her. Prvními činovníky divadelního kroužku pro rok 1923 jsou režisér – Josef Šimek, spoluvedoucí – Josef Hanus čp.9, Josef Janda mladší, František Drahoňovský. První divadelní představení Zelení hájové sehráli 15. července 1923. Před tímto představením měl řídící učitel z Holenic František Kopecký přednášku o významu divadla. Dále následovaly hry: Brixenský mučedník – 8. prosince 1923, Z nařízení bytové komise – 31. prosince 1923. Pro rok 1924 je zvolen režisér Josef Janda mladší a jsou sehrány hry: Osudy legionáře – 16. března 1924, Růžová pouta – 20. dubna 1924. Dalším režisérem pro rok 1925 je zvolen Jaroslav Dědeček, ale tento rok se žádné představení nekoná. Novým režisérem pro rok 1926 je tedy zvolen Josef Dědeček a spoluvedoucí Josef Šimek, František Louda a František Drahoňovský. Pod tímto vedením jsou sehrány hry: Všem ku štěstí – 28. února 1926, Nevěsta – 21. března 1926. Pro rok 1927 a 1928 je zvolen režisérem František Kozák ml. z čp.5 a spoluvedoucí Josef Šimek, František Louda a František Drahoňovský. V tomto období jsou sehrány hry: Poslední muž – 6. března 1927, Věno – 10. dubna 1927, Paní matinka – 4. března 1928, Proti vlastní krvi – 25. března 1928. Dne 9. září 1928 navštívil také náš sbor zemský hasičský dozorce Josef Brázda ze Železného Brodu, který napsal jednatelovi do knihy heslo „Za pokrokem jdeme dál“ a do divadelní knihy heslo „S důvěrou zdatně vpřed“. V dalším období od roku 1929 je zvolem režisérem František Damašek ml. a spoluvedoucí – Josef Šimek, Josef Janus čp.9, František Louda a František Drahoňovský. Pod tímto novým vedením jsou sehrány hry: Svítání – 24. února 1929, Vítězství lásky – 24. března 1929. V roce 1929 byla také velká zima v JIvanech, je naměřeno -32°C.

Dne 23. července 1929 se koná schůze funkcionářů a projednává se příprava oslav 30. výročí založení sboru. Na základě této schůze je svolána na 3. srpna 1929 členská schůze do hostince Františka Broučka, které se zúčastnilo 16 členů. Zde se projednává návrh, aby náš sbor pořádal župní sjezd v roce 1930. Na základě tohoto návrhu je podána žádost župní správě dne 17. října 1929. Župní starosta František Louma nám však sdělil, že již pět sborů má žádost a žádosti budou vyřizovány podle toho, kde je sbor nejstarší, Již z toho je patrno, že našemu sboru patrně sjezd přidělen nebude. Proto je před župní valnou hromadou svolána opět schůze všech členů na den 7. února 1930, které se zúčastnilo 18 členů. Zde je rozhodnuto, že kdyby nám sjezd přidělen nebyl, bude se pořádat okrskové cvičení. Župní valná hromada se pak konala 9. února 1930 a zúčastnili se František Kozák ml., Alois Reinberger, František Drahoňovský, Josef Janus, František Louda, František Dlouhý, František Brouček ml., Josef Pilný a František Šich. Na této župní valné hromadě je župní sjezd po živé debatě přidělen na Kozákov a okrskové cvičení do Jivan. Dne 28. února 1930 je svolána členská schůze a projednává se příprava okrskového cvičení. Jedná se o cvičišti, které bylo na louce Františka Dlouhého, který ji zdarma propůjčuje. Stejně tak jedná i Josef Kracík, který zdarma propůjčuje zahradu pro konání koncertu. Prkna a sedadla zapůjčuje Josef Kozák čp.10. Bylo rozesláno 100 plakátů a připraveno 1000 vstupenek. Hudba byla pana Drbohlava z Libuně za 1.250,- Kč. Poslední dny před slavností hasiči stavějí sedadla a oplátování přivítacích ochozů. Před slavností byl zaslán oběžník, aby nám byli nápomocni i nečlenové při slavnostním uvítání a k pokladnám se přihlásilo 9 pánů a 10 děvčat. Tím jsou veškeré přípravy ukončeny. Po všech přípravách se okrskové cvičení konalo 22. června 1930 a mělo tento program:

 • od 9 do 11 hod. zkoušky cvičení
 • od 10,30 do 13,30 hod. vítání hostí
 • 14 hod. seřazení a odchod na cvičiště
 • přivítání starostou obce a starostou sboru
 • slavnostní projev župního starosty
 • odevzdání medailí čestným členům
 • cvičení mužů – pořadová
 • cviční žen se stuhami
 • cvičení mužů s hákovými žebříky
 • poplach
 • samaritánské cvičení

Za krásného dne 22. června 1930 v ranních hodinách přijel vlakem dozorce župy Karel Dušek s osmi sestrami z různých sborů naší župy. V 8 hod. přijelo sborovým autem 22 hasičů z Kozákova. V 10 hod. se dostavili hasiči z Ktové v počtu 22 a několik sester. Postupně se dostavují další sbory IV. okrsku župy k dopoledním zkouškám. Celkem cvičilo 56 mužů. 36 žen a 18 mužů s hákovými žebříky. Cvičení pořadová vedl dozorce IV. okrsku župy Alois Zikmund z Újezda p. Tr., cvičení s hákovými žebříky četař František Damašek a cvičení žen se stuhami vedl dozorce župy Karel Dušek. Dopolední zkoušky proběhly dobře a po pronesené řeči ke cvičencům dozorce župy rozpouští členstvo ke společnému obědu.

Po 13. hod. se sbory řadí k uvítání. Na slavnost se dostavili z I. okrsku sbory: Holenice 19 mužů a 10 žen, Křečovice 8 mužů, Rovensko p. Tr. 15 mužů, z II. okrsku: Kozákov 22 mužů, z III. okrsku: Hrubá Skála 4 muži, Radvánovice 2 muži, ze IV. okrsku: Újezd p. Tr. 14 mužů, Troskovice 11 mužů a 8 žen, Hrdoňovice 10 mužů a 7 žen, Semínova Lhota 24 mužů, Libunec 8 mužů, Ktová 12 mužů a 8 žen. Z Lomnické župy: Rváčov 12 mužů, Cidlina 12 mužů a 6 žen. Ze župy Jičínské: Libuň 12 mužů. Ze župy Sobotecké: Střeleč 7 mužů. Sbory se řadí na silnici od Aloise Koženého směrem k Libuni v celkovém počtu 214 mužů a 47 žen. Probíhá přehlídka a zápis zúčastněných. Pak se s hudbou za pochodu odchází na cvičiště, kde z tribuny vítá sbory a všechny účastníky starosta obce Josef Šimek. Za hasičský sbor Jivany vítá všechny účastníky Jan Dědeček. Po přednesených projevech vystoupil na tribunu starosta župy František Louma a vzpomíná na činnost hasičstva v předchozích letech. Promlouvá také k našim pěti čestným členům, kteří jsou za třicetiletou práci ve sboru oceněni medailí čestného uznání. Jsou to Petr Janda, Antonín Dlouhý, Jan Dědeček, Antonín Drahoňovský a Josef Kožený. Po předání medailí vystupuje na tribunu ke slavnostnímu proslovu náměstek župního starosty František Charousek z Újezda p. Tr., popřál hasičstvu mnoho zdaru a příjemnou zábavu.

Po těchto proslovech následuje cvičení podle programu, při kterém hrála hudba. Cvičení trvalo hodinu a mělo velký ohlas u župních funkcionářů. Záhy po cvičení následoval poplach na stodolu Josefa Kracíka. Dalším bodem programu byl koncert. Při slavnosti fungovaly tři pokladny: I. pokladna – Antonín Damašek, Alois Kožený, II. pokladna – Josef Šimek, Josef Kracík, Jaroslav Pilný, III: pokladna – Josef Janus, František Pytlík, Josef Janda. Celkem se vybralo 2.882,50 Kč. V zahradě vytočil hostinský František Brouček 7,5 hl. piva a z každého hl. dal hasičskému sboru 20 Kč. Další atrakcí bylo kolo štěstí, které provozoval Josef Formánek z Turnova a zaplatil hasičskému sboru 100 Kč. V zahradě byl přítomen také řezník František Plamínek, který zaplatil hasičskému sboru 50 Kč. Zábava v zahradě skončila až v podvečer.

Večer byl pořádán v hostinci Františka Broučka hasičský věneček. Sál byl doslova přeplněn a vybralo se 1.155,- Kč. Celá akce se zdařila a sboru vynesla slušný finanční příjem. V roce 1930 se dále sbor účastnil oslav 80. narozenin prezidenta T.G.Masaryka a slavnosti otevření sokolovny v Libuni 31.srpna.

 

Dne 6. května 1931 se přehnala průtrž mračen a příval vody od Holenic způsobil velké škody, které pomáhali odstranit hasiči. V tomto období začíná také hospodářská krize. Roku 1932 je na župním sjezdu v Rovensku p. Tr. předána rovenským hasičům motorová stříkačka, která je první v župě. Téhož roku umírá 13. listopadu zakládající člen sboru Antonín Drahoňovský, dlouholetý jednatel sboru. I přes tyto události pořádá sbor každoročně cvičení, účastní se župních sjezdů a pořádá hasičské plesy. Mimo kulturní činnost se sbor věnuje i vzdělávání členů. V roce 1933 složili samaritánskou zkoušku Alois Reinberger a František Drahoňovský. Samaritánství v hasičských jednotkách

Následující rok 1934 se koná v Rovensku p. Tr. župní škola, které se účastní 8 členů. Na župní školu pak navazuje v roce 1935 sborová škola. Dne 7. března 1935 proběhla zdařilá oslava 85. narozenin T. G. Masaryka. Je pálena Masarykova vatra za účasti 17 členů a četného občanstva. Roku 1935 je dokončena i stavba hasičské zbrojnice na pozemku Antonína a Marie Pokorných z Jivan čp. 22, který byl koupen 9. května 1932 za 355,- Kč. U nové zbrojnice jsou 23. března 1935 vysázeny 2 Masarykovy lípy. Slavnost otevření nové zbrojnice se konala 2. června 1935 za účasti Františka Loumy a okolních sborů. Při této příležitosti jsou uděleny diplomy za 25 let práce ve sboru Františku Kozákovi čp. 5 a Aloisi Kozákovi. Na závěr slavnosti se na zahradě Františka Dlouhého hrálo divadlo „Boj o motorku“. V roce 1935 je také proveden soupis ovocných stromů v Jivanech a je napočítáno 384 jabloní, 174 hrušek, 1181 švestek, 31 ořechů, 78 třešní, 5 višní, 5 kulatých raných slív, 1 meruňka a 1 broskev.

Dne 1. března 1936 se sbor v počtu 12 mužů účastní pohřbu Františka Loumy v Rovensku p. Tr. a začíná se stále více schylovat k vypuknutí II. světové války. V roce 1938 žije v Jivanech ve 41 domech 175 obyvatel. Vybavení sboru má hodnotu 15.000,- Kč a skládá se: 1 čtyřkolová ruční stříkačka, 1 džberovka, 1 hydronet, 1 berlovka, 125 m hadic, 6 m savic, 2 žebříky, 2 háky, 2 koše, 18 výstrojí, 19 vycházkových krojů a 2 masky. Nutno také vzpomenout Františka Drahoňovského, který je členem župního výboru a vzdělavatel IV. okrsku župy. Se zánikem republiky je zrušena i župa Okolí Trosek a Kozákova a vzniká Okresní hasičská jednota semilská. Do této Okresní hasičské jednoty patří také náš sbor.

Vypuknutí II. světové války ovlivnilo i činnost sboru. Je zákázána shromažďovací činnost. Jsou konány hlídky v obci a schůzová činnost je minimální. Při výroční valné hromadě 15. ledna 1940 se hasiči rozhodli uspořádat kurz první pomoci. Na práci pro „Říši“ jsou nasazeni: František Dlouhý čp. 7, Alois Reinberger čp. 16, Antonín Pokorný čp. 13, František Beránek, Miroslav Kracík a Josef Kracík. V květnu 1944 přišel příkaz velitele četnické stanice Libuň vyslat hlídku 2 členů k sestřelenému německému letadlu nad Křečovicemi. Do hlídky byl vyslán Josef Kracík a Josef Beránek. Koncem války pečoval také o sovětské zajatce Jindřich Dědeček čp. 25 a v partyzánské odbojové skupině působil Josef Beránek. Předsedou místního akčního výboru se stal Jindřich Dědeček.

V květnu 1945 přišlo osvobození. Začíná se oživovat činnost sboru a pokladní hotovost činí 2.115,90 Kčs. V roce 1947 napadlo velké množství sněhu a sněhová kalamita přerušila železniční dopravu mezi Libuní a Rovenskem p. Tr. Roku 1948 jsou také hasiči na výroční členské schůzi seznámeni se situací o elektrifikaci obce. Poválečné změny ve společnosti mají vliv i na život v Jivanech. Dne 9. září 1952 je založeno JZD v Jivanech, ale v srpnu 1953 se rozešlo. O znovuzaložení JZD se snaží předseda MNV Jivany Alois Reinberger, tajemník MNV Jivany Josef Janus, předseda KSČ Miloslav Louda a poslanec ONV Josef Beránek. Ustavující schůze se uskutečnila 14. ledna 1958, předsedou JZD je zvolen František Dlouhý, účetní Josef Janus ml., předseda revizní komise František Drahoňovský. Do nově založeného JZD chodí na brigády také hasiči. Pomáhá se při žních a mládež zajišťuje požární hlídky u železniční tratě. V roce 1961 se JZD Jivany sloučilo s JZD Libuň. V tomto období je modernizováno i vybavení sboru. Dne 30. července 1951 je převedena do sboru čtyřkolová motorizovaná stříkačka z Chuchelny u Semil a dne 25. března 1960 obdržel sbor motorovou stříkačku PS-8.

Před rokem 1960 patří Jivany do okresu Semily. V roce 1960 dochází k územní reorganizaci. Jivany připadají do okresu Jičín a sbor pod okresní výbor požární ochrany Jičín. Hasiči se podílejí také na všech akcích v obci. Provádí se sběr železného šrotu a úklid obce. Mezi největší akce, na kterých se podíleli, patří oprava hostince v roce 1960, zřízení 10 stolů na sál a výstavba nové prodejny v Jivanech v roce 1974. Svoje místo má zde i kultura. Pořádají se hasičské plesy, dětské karnevaly, taneční zábavy a táboráky pro děti. ČSČK v Jivanech také pořádá ve spolupráci s hasičským sborem oslavy MDŽ. Hasiči se stávají i dobrovolnými dárci krve: Marie Dlouhá, František Dlouhý, František Dlouhý ml., Ladislav Málek, Miloslav Louda, Libor Louda, Milan Louda, Josef Janus, Zdeněk Kracík, Miroslav Kracík, Josef Janus ml., Stanislav Bartoš, Vladimír Dědeček, Anna Dědečková, Václav Volman ml, a Ladislav Dlouhý. Dne 13. září 1964 se účastní sbor slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice v Újezdě p. Tr. Na této slavnosti je provedena soutěž o nejrychlejší požární útok, kterou náš sbor vyhrál a získal 0,5 hl. piva. Dne 25. dubna 1965 někteří členové sboru úspěšně složili zkoušku odbornosti „Vzorný požárník III.“. Organizují se i zájezdy, které natáčí kamerou Vladimír Dědeček.

Dne 1. května 1976 je obec Jivany připojena k Libuni a správu obce řídí MNV Libuň. Největší podíl na řízení obce měl člen hasičského sboru Josef Janus, který v letech 1972 – 1975 zastával funkci předsedy MNV Jivany. Činnost jivanských hasičů se projevuje i v okrsku. Je to účast na námětových cvičeních, okrskových soutěžích a účast na okresních sjezdech. Mezi nejzdařilejší okresní sjezdy patří účast na sjezdu v Mladějově 14. července 1968, kde je předvedeno cvičení se žebříky. Další zdařilé cvičení se sekerkami je předvedeno na okresním sjezdu v Sekeřicích 16. června 1974. Zvláště je nutno vyzdvihnout činnost Josefa Beránka, který je preventistou okrsku.

Další významnou osobností okrsku je Ladislav Dlouhý. V letech 1966 – 1968 je členem OV SPO Jičín. V roce 1971 se stává velitelem okrsku. Na okresní konferenci 8. dubna 1995 v Jičíně obdržel medaili Za mimořádné zásluhy. Kromě tohoto ocenění je držitelem dalších hasičských dovedností. V roce 1991 zakupuje sbor dvě akcie Hasičské vzájemné pojišťovny, jejíž činnost byla obnovena. Sbor je tímto také pojištěn a má veškerá práva a povinnosti akcionáře. V tomto období je sbor nositelem veškerého dění v obci. V roce 1994 se zřizují vodovodní přípojky, v roce 1996 rozvod telefonní sítě a v letech 1997-98 je provedena oprava hasičské zbrojnice. Rok 1999 je pak ve znamení příprav na oslavu 100. výročí založení sboru.